Inloggen    |     Registreren
Stage lopen begint hier
spacer

Algemene voorwaarden

Met betrekking tot de dienstverlening van WWW.STAGEADRES.NL, waaronder tevens wordt verstaan het gebruik van de website WWW.STAGEADRES.NL, verder te noemen "de website".

Indien u op de website heeft aangevinkt dat u akkoord gaat met onze algemene voorwaarden, dan heeft u tevens aangegeven deze begrepen en geaccepteerd te hebben.

Artikel 1 Definities

1.1 dienstverlening: de dienstverlening van WWW.STAGEADRES.NL op de gelijknamige website waaronder mede, doch niet uitsluitend, wordt verstaan:
- het verlenen van toestemming van WWW.STAGEADRES.NL aan stagegevers tot het plaatsen van hun bedrijfsgegevens en stagegegevens en het verlenen van toestemming aan stagezoekers tot het plaatsen van hun gegevens;
- het verkrijgen van toegang van stagegevers tot de database van WWW.STAGEADRES.NL, waarin zijn gegevens zijn geplaatst en waar gegevens van stagezoekers zijn geplaatst;
- het verkrijgen van toegang van stagezoekers tot de database van WWW.STAGEADRES.NL, waarin alle gegevens van stagegevers zijn geplaatst en alwaar de stagezoeker zijn gegevens kan plaatsen;
- het op de hoogte houden van stagezoekers van stagemogelijkheden via SMS berichten;
- de mogelijkheid voor stagezoekers om via een 0900 telefoonnummer informatie m.b.t. stagemogelijkheden op te vragen.
1.2 stagegever: de natuurlijke of rechtspersoon die gebruik maakt van de dienstverlening van WWW.STAGEADRES.NL middels het plaatsen van zijn bedrijfsgegevens en/of stageplaatsen;
1.3 stagezoeker: de natuurlijke persoon die een stage zoekt op de website van WWW.STAGEADRES.NL;
1.4 partijen: WWW.STAGEADRES.NL en stagegever.
1.5 adverteerder: de natuurlijke- of rechtspersoon die op de website zijn/haar advertentie heeft geplaatst of dit wenst te doen.

Artikel 2 Algemeen

2.1 Alle aanbiedingen, opdrachten, diensten, overeenkomsten e.d. van WWW.STAGEADRES.NL geschieden uitsluitend onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.
2.2 Bekendmaking van deze voorwaarden geschiedt door vermelding op de website van WWW.STAGEADRES.NL.
2.3 Bijzondere bedingen die van deze voorwaarden afwijken of deze aanvullen, zijn slechts bindend indien zij schriftelijk zijn overeengekomen, en gelden slechts per geval.
2.4 De toepasselijkheid van door stagegevers gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.5 Indien (een deel van) deze voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, dan laat dit de geldigheid van het overige deel van de deze voorwaarden onverlet. In plaats van het vernietigde of nietige deel geldt dan als overeengekomen hetgeen op wettelijk toelaatbare wijze het dichtst komt bij hetgeen partijen overeengekomen zijn.
2.6 Voor misverstanden, vertragingen of het niet behoorlijk overkomen van gegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van e-mail of enig ander communicatiemiddel tussen WWW.STAGEADRES.NL en/of stagegever en/of een stagezoeker, dan wel tussen WWW.STAGEADRES.NL en derden, voorzover deze betrekking hebben op de relatie tussen WWW.STAGEADRES.NL en stagegever en/of een stagezoeker, is WWW.STAGEADRES.NL niet aansprakelijk, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van de zijde van WWW.STAGEADRES.NL.
2.7 Indien WWW.STAGEADRES.NL in een voorkomend geval niet de strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, brengt dit niet met zich mee dat deze voorwaarden niet van toepassing zouden zijn of dat WWW.STAGEADRES.NL het recht zou verliezen om in toekomstige, al dan niet soortgelijke, gevallen de strikte naleving van deze voorwaarden te verlangen.
2.8 WWW.STAGEADRES.NL is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
2.9 WWW.STAGEADRES.NL is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomsten aan een derde partij over te dragen.

Artikel 3 Overeenkomst

3.1 Een overeenkomst tussen partijen komt tot stand op het moment waarop een stagegever gegevens opvraagt van een stagezoeker.
3.2 Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen binden WWW.STAGEADRES.NL slechts, indien zij deze uitdrukkelijk schriftelijk en/of elektronisch heeft bevestigd.
3.3 Afspraken met ondergeschikte personeelsleden of (tussen)personen van WWW.STAGEADRES.NL binden WWW.STAGEADRES.NL niet voor zover deze afspraken niet schriftelijk en/of elektronisch door de directie van WWW.STAGEADRES.NL zijn bevestigd.
3.4 Indien WWW.STAGEADRES.NL met twee of meer personen of rechtspersonen een overeenkomst sluit, is ieder dezer (rechts-) personen hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verbintenissen die voor hen uit die overeenkomst jegens WWW.STAGEADRES.NL voortvloeien.
3.5 WWW.STAGEADRES.NL behoudt zich het recht voor derden in te schakelen bij de uitvoering van de met stagegever gesloten overeenkomst.

Artikel 4 Inhoud van de opdracht

4.1 Het is de bedoeling van WWW.STAGEADRES.NL om stagegevers en stagezoekers tot elkaar te brengen. Overeenkomsten hiertoe worden gesloten tussen deze stagegevers en stagezoekers, waarbij WWW.STAGEADRES.NL geen partij is! Gegevens die op de website worden getoond, zijn derhalve veelal van derden afkomstig. Voor de inhoud hiervan is WWW.STAGEADRES.NL niet verantwoordelijk.
4.2 Zo zijn er ook mogelijke verwijzingen te vinden op de website (hyperlinks, banners etc.). WWW.STAGEADRES.NL is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van de website waar deze verwijzing naartoe leidt.
4.3 Stagegevers betalen een vergoeding aan WWW.STAGEADRES.NL voor het opvragen van gegevens van stagezoekers.
4.4 Ook bestaat de mogelijkheid om via SMS diensten op de hoogte gehouden te worden door WWW.STAGEADRES.NL van mogelijke stagezoekers. Stagegevers betalen per ontvangen SMS bericht.
4.5 Daarnaast kan een stagegever via een 0900 telefoonnummer informatie opvragen omtrent stagezoekers. Hiervoor wordt een vast bedrag per gesprek doorberekend aan de stagegever.

Artikel 5 Vergoeding en betaling

5.1 Stagegevers betalen een vergoeding aan WWW.STAGEADRES.NL voor het opvragen van gegevens van stagezoekers.
5.2 De door WWW.STAGEADRES.NL vermelde vergoeding voor het opvragen van gegevens van stagezoekers door stagegevers, SMS diensten en gebruik van het 0900 telefoonnummer is inclusief omzetbelasting (BTW) en enige andere van overheidswege opgelegde heffingen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.
5.3 WWW.STAGEADRES.NL is te allen tijde gerechtigd haar prijzen en tarieven te wijzigen.
5.4 Betaling van de vergoeding door stagegevers dient te geschieden binnen 14 dagen na het ontvangen door stagegevers van de factuur hiervoor via e-mail.
5.5 Indien op welke manier dan ook betaling van de vergoeding wordt gestorneerd, dan heeft WWW.STAGEADRES.NL het recht tot stopzetting van haar dienstverlening. Stagegever zal dan tot het moment van werkelijke betaling geen gebruik kunnen maken van de diensten van WWW.STAGEADRES.NL.
5.6 Stagegever heeft geen recht op verrekening dan wel opschorting van welke aard dan ook.
5.7 Indien betaling van de vergoeding om welke reden dan ook is mislukt, dan is stagegever, zonder dat ingebrekestelling is vereist, in verzuim.
5.8 Gedurende de periode van haar verzuim is stagegever over de openstaande vorderingen een vertragingsrente van 1% per maand, gedeelte van een maand voor een volle gerekend, verschuldigd. Telkens na afloop van een jaar wordt het bedrag waarover de vertragingsrente wordt berekend vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente. Het moment van opvragen door stagegever van gegevens van stagezoekers(s), geldt als volledig bewijs van de verschuldigdheid der rente en dag, waarop de renterekening begint.
5.9 Bij buitengerechtelijke invordering is stagegever, naast de hoofdsom en de vertragingsrente, incassokosten verschuldigd. De buitengerechtelijke incassokosten (excl. BTW) belopen 15% van de te vorderen hoofdsom, met een minimum van € 150,-.
5.10 Reeds geïncasseerde bedragen kunnen nimmer worden teruggevorderd, dus ook niet bij beëindiging van de overeenkomst om welke reden dan ook, en ook niet na het vinden van een geschikte stagezoeker.

Artikel 6 Aansprakelijkheid

6.1 Behoudens opzet of grove schuld van WWW.STAGEADRES.NL, aanvaardt WWW.STAGEADRES.NL slechts aansprakelijkheid voor zover dat uit dit artikel blijkt.
6.2 De aansprakelijkheid van WWW.STAGEADRES.NL is beperkt tot de schade die als mogelijk gevolg van de tot vergoeding verplichtende handeling voorzienbaar was met als maximum het bedrag van de betreffende factuur aan de betreffende stagegever, dan wel de kosten van de betreffende SMS service, dan wel de kosten van het betreffende 0900 telefoongesprek.
6.3 WWW.STAGEADRES.NL aanvaardt geen aansprakelijkheid voor indirecte schade van stagegever, stagezoeker of derden, zoals gevolgschade, gederfde winst en gemiste besparingen.
6.4 Onverminderd hetgeen hiervoor is bepaald, is WWW.STAGEADRES.NL voor producten en diensten die zij van derden heeft betrokken, niet verder aansprakelijk dan voorzover deze derden jegens WWW.STAGEADRES.NL aansprakelijk zijn en verhaal bieden.
6.5 In geen geval is WWW.STAGEADRES.NL aansprakelijk indien stagegever of stagezoeker de schade niet uiterlijk veertien dagen nadat zij deze heeft geconstateerd of heeft kunnen constateren, schriftelijk aan WWW.STAGEADRES.NL heeft gemeld.
6.6 WWW.STAGEADRES.NL bedingt alle wettelijke en contractuele verweermiddelen die zij ter afwering van haar eigen aansprakelijkheid jegens stagegever en/of stagezoeker kan inroepen, mede ten behoeve van haar ondergeschikten en niet-ondergeschikten voor wier gedragingen zij ingevolge de wet aansprakelijk is.
6.7 De bepalingen in dit artikel zijn niet van toepassing indien er in het betreffende geval sprake is van opzet dan wel grove schuld aan de zijde van WWW.STAGEADRES.NL
6.8 WWW.STAGEADRES.NL is op geen enkele manier aansprakelijk voor het door stagegevers dan wel stagezoekers aangebodene en hun op de website vermelde gegevens.
6.9 WWW.STAGEADRES.NL is gerechtigd haar website te onderbreken voor onderhoud en om andere haar moverende redenen. Hieruit kan geen enkele aansprakelijkheid voortkomen voor WWW.STAGEADRES.NL.
6.10 WWW.STAGEADRES.NL is te allen tijde gerechtigd alle schade die een stagegever, stagezoeker of derde veroorzaakt, die gebruik maakt of heeft gemaakt van de website, te verhalen op de veroorzaker. Alle extra kosten die hierbij komen kijken zijn tevens voor rekening van de veroorzaker.

Artikel 7 Misbruik en ontbinding

7.1 Gegevens van stagegevers en stagezoekers mogen enkel gebruikt worden voor het zoeken en vinden van een stageplaats dan wel stagiaire. Indien de gegevens toch worden gebruikt voor doeleinden die niet worden beoogd met de website (mailing lists, commerciële exploitatie in welke vorm dan ook, etc.), dan heeft WWW.STAGEADRES.NL het recht schadevergoeding te eisen tegen de misbruiker.
7.2 WWW.STAGEADRES.NL heeft de mogelijkheid om een stagegever uit te sluiten van elk verder gebruik van de website, de SMS service en het 0900 telefoonnummer, en ook tot (directe) ontbinding over te gaan van de overeenkomst met stagegever in (maar niet uitgezonderd tot) de volgende gevallen:
- indien stagegever toegetreden is tot de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, failliet is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd etc.;
- indien stagegever op enige wijze handelt in strijd met deze Algemene Voorwaarden
7.3 In dergelijke gevallen heeft WWW.STAGEADRES.NL het recht om vergoeding te eisen voor eventuele door haar geleden schade.

Artikel 8 Overmacht

8.1 Onder overmacht ("niet-toerekenbare tekortkoming") wordt ten deze verstaan: elke van de wil van partijen onafhankelijke, eventueel onvoorzienbare omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door stagegever niet (meer) van WWW.STAGEADRES.NL kan worden verlangd.
8.2 Onder overmacht van WWW.STAGEADRES.NL wordt in ieder geval verstaan: werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van het personeel van WWW.STAGEADRES.NL, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen, bedrijfsstoringen bij WWW.STAGEADRES.NL, problemen bij toeleveranciers, onvrijwillige storingen of belemmeringen waardoor de uitvoering van de overeenkomst kostbaarder of bezwaarlijker wordt, alsmede wanprestatie door de toeleveranciers van WWW.STAGEADRES.NL, waardoor WWW.STAGEADRES.NL haar verplichtingen jegens stagegever niet (meer) (tijdig) kan nakomen.
8.3 Indien zich een situatie van overmacht voordoet, kan WWW.STAGEADRES.NL de uitvoering van de overeenkomst opschorten dan wel de overeenkomst definitief ontbinden. Stagegever kan dat ook, nadat WWW.STAGEADRES.NL 30 dagen na ingebrekestelling haar verplichtingen niet is nagekomen. Bij ontbinding van de overeenkomst of opschorting van de uitvoering van de overeenkomst in geval van overmacht is WWW.STAGEADRES.NL geen schadevergoeding verschuldigd.
8.4 WWW.STAGEADRES.NL kan betaling vorderen voor de prestaties, die bij de uitvoering van de desbetreffende overeenkomst zijn verricht vóórdat van de omstandigheid, welke overmacht oplevert, is gebleken.
8.5 WWW.STAGEADRES.NL kan zich ook op overmacht beroepen indien de omstandigheid die de overmacht oplevert, intreedt nadat haar prestatie geleverd had moeten zijn.

Artikel 9 Verplichtingen van stagegevers en stagezoekers

9.1 De door een stagegever en stagezoeker aan te leveren gegevens dienen waarheidsgetrouw te zijn, conform de wet te zijn, geen inbreuk te maken op rechten van WWW.STAGEADRES.NL dan wel derden. Indien gegevens naar de mening van WWW.STAGEADRES.NL daar niet (geheel) aan voldoen, heeft WWW.STAGEADRES.NL het recht deze gegevens aan te passen dan wel te weigeren en/of te verwijderen.
9.2 Een stagegever en stagezoeker dient de door hem te verstrekken gegevens volledig en juist aan te leveren. Elke aansprakelijkheid en/of schade die WWW.STAGEADRES.NL direct en/of indirect kan lijden door het verstrekken van onjuiste/onvolledige gegevens, zal worden afgewenteld op die stagegever/stagezoeker.
9.3 Het intellectuele eigendom van de website van WWW.STAGEADRES.NL in de ruimste zin des woords, berust alleen bij WWW.STAGEADRES.NL. Het is zowel door stagegevers als stagezoekers (als derden) verboden om hier inbreuk op te maken, op straffe van € 5.000,- per overtreding. Indien de werkelijk door WWW.STAGEADRES.NL geleden of nog te lijden schade hoger is dan dit bedrag, zal de werkelijke schadevergoeding worden gevorderd van de inbreukpleger.
9.4 Stagegevers en stagezoekers kunnen hun gegevens op de website bekijken desgewenst aanpassen. Zij dienen daartoe een wachtwoord in gebruik te nemen, waarbij een geldig e-mailadres dient te worden opgegeven. Stagegevers en stagezoekers zijn zelf verantwoordelijk voor de geheimhouding van deze gegevens, m.a.w. WWW.STAGEADRES.NL
9.5 Stagegevers dienen WWW.STAGEADRES.NL te allen tijde direct te informeren indien zij de stagezoeker tijdens of binnen 6 maanden na afloop van de stage een arbeidscontract aanbieden. Zij dienen WWW.STAGEADRES.NL daar een vergoeding voor te betalen, zie art. 5.2 van deze algemene voorwaarden.

Artikel 10 : vrijwaring

10.1 Stagegevers en stagezoekers zullen WWW.STAGEADRES.NL volledig vrijwaren voor elke vorm van aansprakelijkheid die jegens derden op WWW.STAGEADRES.NL zou kunnen rusten met betrekking tot door WWW.STAGEADRES.NL verrichte diensten, voorzover die aansprakelijkheid krachtens deze voorwaarden niet op WWW.STAGEADRES.NL rust.

Artikel 11 Persoonsgegevens

11.1 WWW.STAGEADRES.NL draagt ervoor zorg dat de gegevens door stagegevers en stagezoekers verstrekt slechts worden gebruikt om de doeleinden van de website zo goed mogelijk na te komen. WWW.STAGEADRES.NL leeft hierbij de Wet Persoonregistraties na, alsmede de Europese Privacyrichtlijn.
11.2 De verstrekte gegevens zullen nooit zonder uw toestemming aan derden worden verstrekt, tenzij u hiervoor uw toestemming heeft gegeven en behoudens art. 11.3
11.3 Indien WWW.STAGEADRES.NL (een deel van haar) rechten met betrekking tot de website overdraagt op welke manier dan ook aan een derde, dan gaan uw gegevens mee naar deze rechtsopvolger, mits deze derde zich aan de doelstelling van de website houdt.

Artikel 12 Adverteren op WWW.STAGEADRES.NL

12.1 WWW.STAGEADRES.NL biedt diverse mogelijkheden voor adverteerders. Dit kan in de vorm van banners, advertenties, advertorials, nieuwsbrieven en bedrijfspresentaties. WWW.STAGEADRES.NL staat altijd open voor andere suggesties.
12.2 WWW.STAGEADRES.NL heeft immer het recht advertenties in welke vorm dan ook te weigeren en/ of te verwijderen van de website, indien de betreffende advertentie naar haar mening inbreukmakend, illegaal, onethisch of aanstootgevend is. In een dergelijk geval kan WWW.STAGEADRES.NL de overeenkomst met de adverteerder in kwestie per direct ontbinden zonder rechterlijke tussenkomst. Dit ontbinden laat onverlet het eventuele instellen van een vordering tot schadevergoeding van WWW.STAGEADRES.NL tegen de adverteerder.

Artikel 13 Geschillen

13.1 Alle rechtsbetrekkingen tussen partijen zijn uitsluitend onderworpen aan het Nederlandse recht.
13.2 Alle geschillen die tussen partijen mochten ontstaan en die behoren tot de competentie van een rechtbank, worden in eerste instantie en in kort geding uitsluitend beslecht door de rechtbank te Arnhem.
13.3 De taal van de procesvoering is de Nederlandse.
spacer